ออกเสียงตัวเลขภาษาอังกฤษได้ยังไงบ้าง

|

การออกเสียงคำภาษาอังกฤษให้ชัด ก็เป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่ทำให้คนฝรั่งฟังเราออกค่ะ

ซึ่งเราทำได้โดยการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา และฝึกออกเสียงด้วยตัวเองทุกวัน

ถ้าเพื่อน ๆ ยังไม่มีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ที่จะช่วยให้เพื่อน ๆ ออกเสียงเหมือนเจ้าของภาษา

ก็สามารถเข้าไปหาคอร์สที่ตัวเองชอบได้ตามข้างล่างเลยนะคะ

ตัวเลขในภาษาอังกฤษ อาจจะเป็นสิ่งที่เรียนมาตั้งแต่เด็ก จนโต แต่สำหรับเบญแล้ว ยังรู้ว่าตัวเองออกเสียงตัวเลขภาษาอังกฤษไม่ถูกต้องเลย

จนเมื่อไม่กี่ปีมานี้ เพิ่งได้ยินเวลาที่เจ้าของภาษาเค้าออกเสียงตัวเลขภาษาอังกฤษแต่ละตัว ก็เลยเริ่มฝึกบ้าง เปลี่ยนจากการอ่านแบบเดิม ๆ ที่เราเคยอ่าน

เช่น วัน ทู ที โฟ ฟาย ก็ลองพูดแบบเจ้าของภาษามากขึ้น และเน้นเสียงตัวสะกดมากขึ้นค่ะ

ก่อนที่เพื่อน ๆ จะเริ่มนำคำอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษแบบถูกต้องเข้าไปในหน่วยความจำของเรา เพื่อน ๆ ควรเปิดใจ และลบคำอ่านเดิม ๆ ที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กออกไปก่อนค่ะ

ในขณะที่กำลังอ่านโพสต์นี้ เบญขอแนะนำให้เพื่อน ๆ อ่านออกเสียงจริง ๆ ไปด้วยที่บ้านนะคะ

เป็นการฝึกไปในตัว หรือสามารถปริ้นออกมาใส่กระดาษและแปะไว้บนผนัง ไว้ใช้ฝึกพูดทุก ๆ วันได้ค่ะ

เพราะตัวเลขภาษาอังกฤษ เราได้เห็นทุกวันในชีวิตประจำวัน และเราจะเห็นและได้พูดมันบ่อย ๆ ในประโยคภาษาอังกฤษประจำวันที่เราได้ใช้แน่นอนจ้า

ถ้าพร้อมแล้ว เราไปเริ่มกันเลยค่ะ เริ่มจาก basic เลยนะคะ ตัวเลขภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

รู้หรือไม่ เลข 0 อ่านออกเสียงได้หลายแบบ?

มีวิธีการอ่านเลขศูนย์ในภาษาอังกฤษอยู่หลายแบบค่ะ และใช้ในประโยคภาษาอังกฤษที่ต่างกัน

วันนี้เบญจะยกมาแค่ 2 ตัวอย่างในการอ่านเลขศูนย์ภาษาอังกฤษนะคะ

0 = zero อ่านว่า เซโร

ใช้อ่านเลขศูนย์ในจำนวนทั่วไป อ่านจุดทศนิยม เปอร์เซ็น และเบอร์โทรศัพท์

0 = o (letter) อ่านว่า โอ (ตัวพยัญชนะอังกฤษ)

ใช้อ่านปี ที่อยู่ เวลา และอุณหภูมิ

ประโยค> There is a 0% chance of rain.
คำอ่าน –> There is a zero percent chance of rain.

ประโยค–> The temperature is -20⁰C.
คำอ่าน –> The temperature is twenty degrees below zero.

ประโยค –> I live at 4604 Smith Street.
คำอ่าน –> I live at forty-six o four Smith Street

ประโยค –> He became king in 1409.
คำอ่าน –> He became king in fourteen o nine.

ประโยค –> I waited until 4:05.
คำอ่าน –> I waited until four o five.


ตัวเลข ภาษาอังกฤษ บอกจำนวน

ต่อไปเราจะมาดูคำอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ จากเลข 1-1,000,000 กันนะคะ

เบญจะไม่ได้เขียนทุกตัว แต่ตัวไหนที่ไม่ได้เขียนก็จะเหมือนเดิมคือเอาตัวเลขหลักหน่วยลงไปเดิมด้านหลัง

ถ้าเพื่อน ๆ อยากจะหาแค่บางตัว ที่ตัวเองไม่รู้ สามารถทำได้ตามนี้เลยจ้า

ตัวเลขตัวเขียนอ่านออกเสียง
1oneวัน
2twoทู
3threeซรี
4fourฟอรฺ
5fiveไฟฟฺ
6sixซิกซฺ
7sevenเซเวิน
8eightเอทฺ
9nineไนน์
10tenเทิน
11elevenอีเลเวิน
12twelveทเวลฟ์
13thirteenเซอรฺทีนฺ
14fourteenฟอรฺทีนฺ
15fifteenฟิฟฺทีนฺ
16sixteenซิกซฺทีนฺ
17seventeenเซเวินทีนฺ
18eighteenเอทฺทีนฺ
19nineteenไนนฺทีนฺ
20twentyทเวนฺที
21twenty-oneทเวนฺที วัน
22twenty-twoทเวนฺที ทู
23twenty-threeทเวนฺที ซรี
24twenty-fourทเวนฺที ฟอรฺ
25twenty-fiveทเวนที ไฟฟฺ
26twenty-sixทเวนฺที ซิกซฺ
27twenty-sevenทเวนฺที เซเวินฺ
28twenty-eightทเวนฺที เอทฺ
29twenty-nineทเวนฺที ไนนฺ
30thirtyเซอรฺที
40fortyฟอรฺที
50fiftyฟิฟฺที
60sixtyซิกซฺที
70seventyเซเวินที
80eightyเอทฺที
90ninetyไนนฺที
100one hundredวัน ฮันเดร็ดฺ
500five hundredไฟฟฺ ฮันเดร็ดฺ
1,000one thousandวัน เตาซานดฺ
1,500one thousand five hundred,
or fifteen hundred
วัน เตาซานดฺ ไฟฟฺ
ฮันเดร็ดฺ หรือ
ฟิฟฺทีน ฮันเดร็ด
100,000one hundred thousandวัน ฮันเดร็ด เตาซานดฺ
1,000,000one millionวัน มิลเลินฺ

ตัวอย่างการใช้ตัวเลขบอกจำนวนในประโยค

There are twenty-five people in the room.

แด อารฺ ทเวนที ไฟฟฺ พีโปลฺ อิน เดอะ รูมฺ มีคนทั้งหมด 25 คน ในห้องนี้

I must have asked you twenty times to be quiet.

ไอ มัสทฺ แฮฟฺ อาสทฺ ยู ทเวนที ไทมสฺ ทู บี ไควเอทฺ ฉันต้องบอกเธอ 20 ครั้งว่าให้เงียบ ๆ นะ


ตัวเลข ภาษาอังกฤษ บอกลำดับ และวันที่

ลำดับ / วันที่ตัวเขียนอ่านออกเสียง
1st, แรกfirstเฟิรฺสฺทฺ
2ndsecondเซคันดฺ
3rdthirdเซิรฺด
4thfourthฟอรฺทซฺ
5thfifthฟิฟซฺ
6thsixthซิกซฺ
7thseventhเซเวินซฺ
8theighthเอทซฺ
9thninthไนนซฺ
10thtenthเทินซฺ
11theleventhอีเลเวินซฺ
12thtwelfthทเวลซฺ
13ththirteenthเซอรฺทีนซฺ
20thtwentiethทเวนทีซฺ
21sttwenty-firstทเวนที เฟิรฺสฺทฺ
22ndtwenty-secondทเวนที เซคันดฺ
23rdtwenty-thirdทเวนที เซิรฺดฺ
24thtwenty-fourthทเวนที ฟอรฺซฺ
30ththirtiethเซอรฺทีซฺ
40thfortiethฟอรฺทีซฺ
50thfiftiethฟิฟฺทีซฺ
60thsixtiethซิกซฺทีซฺ
70thseventiethเซเวนทีซฺ
80theightiethเอทฺทีซฺ
90thninetiethไนนฺทีซฺ
100thhundredthฮันเดร็ดซฺ

ตัวอย่างการใช้ตัวเลขบอกลำดับที่ในประโยค

He was the fourteenth person to win the award.

ฮี วอสฺ เดอะ ฟอรฺทีน เพอเซิน ทู วิน เดอะ อวอรฺด เค้าเป็นคนที่ 14 ที่ชนะรางวัลนี้

She went to Korea for the third time this year.

ชี เว็นทฺ ทู โคเรีย ฟอรฺ เดอะ เซิดฺ ไทมฺ ดิสฺ เยียรฺ เค้าไปเกาหลีครั้งที่ 3 แล้วในปีนี้

Daniel was born on the thirteenth.

ดาเนียลฺ วอสฺ บอรฺน ออน เดอะ เซอรฺทีนซฺ ดาเนียลเกิดวันที่ 13


ตัวเลข ภาษาอังกฤษ บอกเปอร์เซ็น %

จำนวนหน้าเราจะอ่านเต็มจำนวนค่ะ เช่น หน่วย สิบ หรือ ร้อย และถ้ามีจุดทศนิยม จะอ่านเลขหลังเป็นเลขเดี่ยว

5%five percentไฟฟฺ เพอเซนทฺ
25%twenty-five percentทเวนที ไฟฟฺ เพอเซนทฺ
31.25%thirty-one point
two five percent
เซอรฺที วัน พอยทฺ
ทู ไฟฟฺ เพอเซนทฺ
20.556%twenty point five
five six percent
ทเวนที พอยทฺ ไฟฟฺ
ไฟฟฺ ซิกซฺ เพอเซนทฺ
100%one hundred percentวัน ฮันเดร็ดฺ เพอเซนทฺ
400%four hundred percentฟอรฺ ฮันเดร็ด เพอเซนทฺ

อย่าลืมฝึกอ่านออกเสียงตัวเลข ภาษา อังกฤษ กันบ่อย ๆ นะคะ และก็อย่าลืมช่วยกันแชร์ให้เพื่อน ๆ คนอื่นได้เห็นโพสต์นี้ด้วยกัน

สนใจคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่เน้นในเรื่องการออกเสียงภาษาอังกฤษ ฟังภาษาอังกฤษ และประโยคภาษาอังกฤษ

ไปอ่านรีวิวเรียนภาษาอังกฤษ Glossika ได้ค่ะ เบญเคยเข้าไปเรียนแล้ว ชอบมากจ้า

หรือจะเป็นคอร์สฝึกฟัง-พูดภาษาอังกฤษหน้าต่อหน้า กับฝรั่ง ก็เข้าไปเลือกได้เลยค่ะ

ถ้าเพื่อน ๆ มีคำถาม หรือคำแนะนำอะไร สามารถคอมเม้นไว้ด้านล่างนี้ได้เลย

และเพื่อน ๆ อยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอีก ก็สามารถคอมเม้นไว้ด้านล่างนี้ได้เช่นกันนะคะ 😀

เลือกการแจ้งเตือน *สำคัญมาก
แจ้งเตือน
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
ดูคอมเม้นทั้งหมด

อยากเก่งภาษา แต่ไม่รู้ต้องเริ่มยังไง?

เบญมีแบบทดสอบ เพื่อช่วยหาคอร์สเรียนที่ดีที่สุด และเหมาะสมกับคุณมากที่สุด

โดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งหาเอง ราคาถูก สอนโดยเจ้าของภาษาแท้ ๆ และรับรองได้เลยว่าจะช่วยให้คุณเก่งภาษาในฝันของคุณได้ในชาตินี้อย่างแน่นอน